Старое название гриппа кроссворд

Старое название гриппа кроссворд thumbnail

21232 ïðåäûäóùèé êðîññâîðä ñëåäóþùèé êðîññâîðä 21234
êðîññâîðä 21233

Ïî ãîðèçîíòàëè:

1 áóêâà - Á2 áóêâà - À3 áóêâà - Ñ4 áóêâà - Ê5 áóêâà - È — Â äðåâíîñòè îíè áûëè èáåðàìè

1 áóêâà - Â2 áóêâà - Û3 áóêâà - Ì4 áóêâà - Û5 áóêâà - Ñ6 áóêâà - Å7 áóêâà - Ë — Ñî÷èíåíèå, íî íå íà áóìàãå

1 áóêâà - Â2 áóêâà - Û3 áóêâà - Ò4 áóêâà - À5 áóêâà - ×6 áóêâà - Ê7 áóêâà - À — Çàñòðî÷åííàÿ ñêëàäêà ïî ôèãóðå

1 áóêâà - Î2 áóêâà - Á3 áóêâà - Ó4 áóêâà - Ç5 áóêâà - À — Òÿãîñòíàÿ îáÿçàííîñòü

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - À3 áóêâà - Í4 áóêâà - Ó5 áóêâà - Í — Ïîñëåäíèé äåíü, ÷òîáû êóïèòü ïðàçäíè÷íûé ïîäàðîê

1 áóêâà - Ñ2 áóêâà - Ë3 áóêâà - Î4 áóêâà - Â5 áóêâà - Î — «… íå âîðîáåé, âûëåòèò — íå ïîéìàåøü»

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - À3 áóêâà - Ð4 áóêâà - À5 áóêâà - Ñ6 áóêâà - È7 áóêâà - Ê — Ñîâåòñêèé ðåæèññ¸ð ñ «ðûáíîé» ôàìèëèåé

1 áóêâà - Î2 áóêâà - Ò3 áóêâà - Å4 áóêâà - Ë5 áóêâà - Ë6 áóêâà - Î — Òðàãåäèÿ î ìàâðå-äóøèòåëå

1 áóêâà - Ë2 áóêâà - À3 áóêâà - Í4 áóêâà - È5 áóêâà - Ò6 áóêâà - À — Ñòàðîðóññêîå íàçâàíèå ùåêè

1 áóêâà - Ñ2 áóêâà - Î3 áóêâà - Ë4 áóêâà - Î5 áóêâà - Â6 áóêâà - Ê7 áóêâà - È — Îñòðîâà-êîíöëàãåðü

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - À3 áóêâà - È4 áóêâà - Ñ5 áóêâà - Ñ6 áóêâà - À — Áîãèíÿ — ïîêðîâèòåëüíèöà øàõìàò

1 áóêâà - Î2 áóêâà - Ê3 áóêâà - Î4 áóêâà - Â5 áóêâà - Ê6 áóêâà - À — Îáèâêà ñóíäóêà æåëåçîì

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - Í3 áóêâà - È4 áóêâà - Ã5 áóêâà - À — Êîìïàêòíûé èñòî÷íèê çíàíèé

1 áóêâà - È2 áóêâà - Ñ3 áóêâà - Ï4 áóêâà - À5 áóêâà - Í6 áóêâà - Ê7 áóêâà - À — Ñòàðîå íàçâàíèå ãðèïïà

1 áóêâà - Ì2 áóêâà - Å3 áóêâà - Ø4 áóêâà - À5 áóêâà - Ë6 áóêâà - Ê7 áóêâà - À — Îáðóñåâøèé ìèêñåð

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - À3 áóêâà - Ë4 áóêâà - À5 áóêâà - Ì — Èíñòðóìåíò äëÿ ðèñîâàíèÿ æèäêèìè êðàñêàìè

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - Î3 áóêâà - Ë4 áóêâà - Ï5 áóêâà - È6 áóêâà - Ö7 áóêâà - À — Êîëîíèàëüíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà èáèñîâ

1 áóêâà - À2 áóêâà - Ï3 áóêâà - Ð4 áóêâà - È5 áóêâà - Î6 áóêâà - Ð7 áóêâà - È — Çíàíèå, ïîëó÷åííîå äî îïûòà

1 áóêâà - Î2 áóêâà - Ñ3 áóêâà - Ì4 áóêâà - À5 áóêâà - Í — Òàê ðàíüøå íàçûâàëè òóðêà

Ïî âåðòèêàëè:

1 áóêâà - Ç2 áóêâà - Â3 áóêâà - Ó4 áóêâà - Ê — Òî, ÷òî ìû óëàâëèâàåì óøàìè

1 áóêâà - À2 áóêâà - Ì3 áóêâà - Î4 áóêâà - Í — Â åãèïåòñêîé ìèôîëîãèè — áîã ñîëíöà, òî æå, ÷òî Ðà

1 áóêâà - Î2 áóêâà - Ñ3 áóêâà - È4 áóêâà - Í — «Ïëà÷åò äåâóøêà â àâòîìàòå» (ðîññèéñêèé ïåâåö)

1 áóêâà - Á2 áóêâà - Ë3 áóêâà - Î4 áóêâà - Õ5 áóêâà - À — Ìåëêàÿ íàåçäíèöà íà ñîáàêå

1 áóêâà - Ñ2 áóêâà - Ñ3 áóêâà - Ó4 áóêâà - Ä5 áóêâà - À — Áàíêîâñêàÿ «ñêîðàÿ ïîìîùü» äåíüãàìè

1 áóêâà - È2 áóêâà - Â3 áóêâà - À4 áóêâà - Ñ5 áóêâà - È — Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ è ëþáèìàÿ ñåëåäêà

1 áóêâà - Ó2 áóêâà - Ò3 áóêâà - ¨4 áóêâà - Ñ — Ñêàëà-îäèíî÷êà

1 áóêâà - Î2 áóêâà - ×3 áóêâà - Ê4 áóêâà - Î — Ïîïóëÿðíàÿ çà ðåøåòêîé êàðòî÷íàÿ èãðà

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - À3 áóêâà - Ì4 áóêâà - Î — Ñèìîí … (ðåâîëþöèîíåð)

1 áóêâà - À2 áóêâà - Ñ3 áóêâà - Ò4 áóêâà - Ì5 áóêâà - À — Äûõàíèå ñ «ïðåïÿòñòâèÿìè»

1 áóêâà - Ó2 áóêâà - Ý3 áóêâà - Ë4 áóêâà - Ü5 áóêâà - Ñ — Äèêèé Çàïàä Âåëèêîáðèòàíèè

1 áóêâà - Ë2 áóêâà - À3 áóêâà - Í4 áóêâà - Ä5 áóêâà - Î — Ãîðîä â Áàâàðèè è êóçîâ àâòîìîáèëÿ

1 áóêâà - Â2 áóêâà - È3 áóêâà - Ò4 áóêâà - Î5 áóêâà - Ê — Îáîðîò, ðèôìóþùèéñÿ ñ ìîòêîì

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - Î3 áóêâà - Ñ4 áóêâà - À — «Ñåíîóáîðî÷íàÿ» äåâè÷üÿ ïðè÷åñêà

1 áóêâà - Ð2 áóêâà - Î3 áóêâà - Ë4 áóêâà - À5 áóêâà - Í — Áàçèëèî è Áàðìàëåé (èìÿ àêòåðà)

1 áóêâà - Ñ2 áóêâà - Ä3 áóêâà - Â4 áóêâà - È5 áóêâà - Ã — Îòêëîíåíèå îò íîðìû (ïðîñò.)

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - Ë3 áóêâà - È4 áóêâà - Î — Ìóçà — ïîêðîâèòåëüíèöà èñòîðèè

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - Í3 áóêâà - È4 áóêâà - Æ5 áóêâà - Ê6 áóêâà - À — Çà÷¸òíàÿ ó ñòóäåíòà

1 áóêâà - È2 áóêâà - Ì3 áóêâà - Ï4 áóêâà - À5 áóêâà - Ë6 áóêâà - À — Àíòèëîïà àôðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

1 áóêâà - Ñ2 áóêâà - Ó3 áóêâà - Í4 áóêâà - Í5 áóêâà - È6 áóêâà - Ò — Àäåïò îäíîãî èç òå÷åíèé èñëàìà

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - Î3 áóêâà - Ø4 áóêâà - À5 áóêâà - Ð6 áóêâà - À — «Êàçàðìà» äëÿ áàðàíüåãî ãàðåìà

1 áóêâà - Â2 áóêâà - Î3 áóêâà - Ë4 áóêâà - Ê5 áóêâà - Î6 áóêâà - Â — Ïðèäóìàë Ãóäâèíà, âåëèêîãî è óæàñòíîãî

1 áóêâà - À2 áóêâà - Ð3 áóêâà - À4 áóêâà - Â5 áóêâà - È6 áóêâà - ß — Êðóïíåéøèé ïîëóîñòðîâ ïëàíåòû

1 áóêâà - Ê2 áóêâà - À3 áóêâà - Ê4 áóêâà - À5 áóêâà - Î — Ñûðüå äëÿ «Àëåíêè»

1 áóêâà - È2 áóêâà - Ñ3 áóêâà - Ë4 áóêâà - À5 áóêâà - Ì — Âåðà ìóëëû è èìàìà

1 áóêâà - À2 áóêâà - Ì3 áóêâà - Ì4 áóêâà - À5 áóêâà - Í — Öåíòðàëüíûé ãîðîä Èîðäàíèè

ÁÀÑÊÈ ìí. 1. Íàðîä, ãîâîðÿùèé íà èçîëèðîâàííîì ÿçûêå, ñîñòàâëÿþùèé êîðåííîå íàñåëåíèå ñåâåðî-çàïàäíûõ îáëàñòåé Èñïàíèè è þãî-çàïàäíûõ ðàéîíîâ Ôðàíöèè. 2. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî íàðîäà.

ÂÛÌÛÑÅË — 1. Òî, ÷òî ñîçäàíî, ñîçäàåòñÿ âîîáðàæåíèåì, ôàíòàçèåé. // Ñþæåò õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ (â ðå÷è ïèñàòåëåé, ëèòåðàòóðîâåäîâ è ò.ï.); ôàáóëà. 2. Ëîæíîå, îøèáî÷íîå ïîíèìàíèå ÷åãî-ë., ïðåäñòàâëåíèå î ÷åì-ë., ÷òî-ë. íå ñîîòâåòñòâóþùåå äåéñòâèòåëüíîñòè; âûäóìêà. // Çàâåäîìàÿ ëîæü, èçìûøëåíèå.

Читайте также:  Где можно сделать прививку от гриппа в новосибирске

ÂÛÒÀ×ÊÀ — Íåáîëüøàÿ ñêëàäêà, çàñòðà÷èâàåìàÿ ñ èçíàíêè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îäåæäà ïîäãîíÿåòñÿ ïî ôèãóðå.

ÎÁÓÇÀ — Òÿãîñòíàÿ çàáîòà, îáÿçàííîñòü.

ÎÁÓÇÀ — è — Òîò, êòî îáðåìåíÿåò, ñòåñíÿåò êîãî-ë.

ÊÀÍÓÍ — 1. Äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé êàêîìó-ë. ïðàçäíèêó èëè çíàìåíàòåëüíîìó äíþ. 2. Âðåìåííîé ïåðèîä, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùèé êàêîìó-ë. çíà÷èòåëüíîìó ñîáûòèþ.

ÊÀÍÓÍ — 1. Íàçâàíèå ðàçëè÷íûõ öåðêîâíûõ ìîëåáíîâ, à òàêæå îáðÿäîâûõ ïåñíîïåíèé. 2. Ïîìèíàëüíîå êóøàíüå, íàïèòîê.

ÑËÎÂÎ ñð. 1. Åäèíèöà ðå÷è, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîþ çâóêîâîå âûðàæåíèå îòäåëüíîãî ïðåäìåòà ìûñëè. // Íàçâàíèå ïîíÿòèÿ â îòëè÷èå îò ñàìîãî ïîíÿòèÿ. 2. ïåðåí. óñòàð. Çâó÷àùèé ÿçûê. 3. ïåðåí. óñòàð. Óìåíèå ãîâîðèòü. 4. Ðàçãîâîð, ðå÷ü, âûñêàçûâàíèå. // ïåðåí. ðàçã. Ïóñòûå ðàçãîâîðû âìåñòî äåëà. 5. Ïóáëè÷íîå âûñòóïëåíèå. // ðàçã. Âûñêàçàííîå ìíåíèå, ðåøåíèå. // ðàçã. Ïðèêàç, ïîâåëåíèå. 6. ïåðåí. Îáÿçàòåëüñòâî âûïîëíèòü ÷òî-ë.; îáåùàíèå, óâåðåíèå. 7. ïåðåí. Çàêëèíàíèå, îáëàäàþùåå — ïî ñóåâåðíûì ïðåäñòàâëåíèÿì — ìàãè÷åñêîé ñèëîé. 8. óñòàð. Ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå â ôîðìå ïðîïîâåäè, ïîñëàíèÿ. // Ðå÷ü íà ðåëèãèîçíóþ òåìó; ïðîïîâåäü.

ÑËÎÂÎ ñð. 1. Íàçâàíèå áóêâû äðåâíåé ñëàâÿíñêîé èëè ñòàðîé ðóññêîé àçáóêè.

ÊÀÐÀÑÈÊ — ðàçã. 1. Óìåíüø. ê ñóù.: êàðàñü. 2. Ëàñê. ê ñóù.: êàðàñü.

ÎÒÅËËÎ — íåñêë. ðàçã. Óïîòð. êàê ñèìâîë ñòðàñòíîãî ðåâíèâöà.

ËÀÍÈÒÀ — íàð.-ïîýò. Òî æå, ÷òî: ùåêà.

ÎÊÎÂÊÀ — 1. Äåéñòâèå ïî çíà÷. ãëàã.: îêîâûâàòü, îêîâàòü. 2. Òî, ÷åì îêîâàíî ÷òî-ë.

ÊÍÈÃÀ — 1. Ïå÷àòíîå èçäàíèå (â ñòàðèíó — òàêæå ðóêîïèñü) â âèäå ñáðîøþðîâàííûõ, ïåðåïëåòåííûõ âìåñòå ëèñòîâ ñ êàêèì-ë. òåêñòîì. // Ñî÷èíåíèå, ïðîèçâåäåíèå çíà÷èòåëüíîãî îáúåìà, íàïå÷àòàííîå îòäåëüíûì èçäàíèåì èëè ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ íåãî. 2. Ñøèòûå â îäèí ïåðåïëåò ëèñòû áóìàãè äëÿ êàêèõ-ë. çàïèñåé èëè ñ êàêèìè-ë. çàïèñÿìè. 3. Îäíà èç êðóïíûõ ÷àñòåé ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ (îáû÷íî ðîìàíà).

Читайте также:  Делать или нет прививку от гриппа ребенку комаровский видео

ÈÑÏÀÍÊÀ — Îñîáî òÿæåëàÿ ôîðìà ãðèïïà, ýïèäåìèÿ êîòîðîãî îõâàòèëà ìíîãèå ñòðàíû ìèðà â 1918-919 ãã.

ÈÑÏÀÍÊÀ — ñì. èñïàíöû.

ÌÅØÀËÊÀ — Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ðàçìåøèâàíèÿ ÷åãî-ë.

ÊÎËÏÈÖÀ — Ïòèöà ñåìåéñòâà èáèñîâ ñ ðàñøèðåííûì ëîïàòîîáðàçíûì êëþâîì.

ÎÑÌÀÍ — Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ.

ÎÑÌÀÍ — ñì. îñìàíû.

ÇÂÓÊ — 1. Âîëíîîáðàçíî ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ êîëåáàòåëüíîå äâèæåíèå ìàòåðèàëüíûõ ÷àñòèö óïðóãîé ñðåäû, âîñïðèíèìàåìîå îðãàíàìè ñëóõà; ñëóõîâîå îùóùåíèå, âûçûâàåìîå òàêèì äâèæåíèåì. // Ìåëîäèÿ, íàïåâ. 2. Òî æå, ÷òî: çâó÷àíèå. 3. Ïðîñòåéøèé ÷ëåíîðàçäåëüíûé ýëåìåíò ðå÷è ñ ïðèñóùèìè åìó àêóñòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. 4. Íàèìåíüøèé ñòðóêòóðíûé ýëåìåíò, îáëàäàþùèé îïðåäåëåííîé âûñîòîé, ãðîìêîñòüþ, äëèòåëüíîñòüþ, òåìáðîì (â ìóçûêå).

ÁËÎÕÀ — Ìåëêîå ïàðàçèòè÷åñêîå êðîâîñîñóùåå ïðûãàþùåå íàñåêîìîå.

ÑÑÓÄÀ — Ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â êðåäèò þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó.

ÈÂÀÑÈ — íåñêë. Ïðîìûñëîâàÿ ðûáà ñåìåéñòâà ñåëüäåâûõ; äàëüíåâîñòî÷íàÿ ñàðäèíà.

ÓÒ¨Ñ — Îòâåñíàÿ ñêàëà.

Î×ÊÎ ñð. 1. Çíà÷îê íà èãðàëüíîé êàðòå, îïðåäåëÿþùèé åå ìàñòü, à â ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè ïîäîáíûìè — è åå äîñòîèíñòâî, è èñïîëüçóåìûé êàê åäèíèöà ñ÷åòà ïðè èãðå. // Ïÿòíûøêî â âèäå êðóæêà íà èãðàëüíûõ êîñòÿõ è äîìèíî, ñëóæàùåå äëÿ ñ÷åòà ïðè èãðå. 2. Åäèíèöà ñ÷åòà äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîëè÷åñòâà âûèãðûøåé â ñïîðòèâíûõ è äðóãèõ èãðàõ è â ñîðåâíîâàíèÿõ. 3. Íåáîëüøîå êðóãëîå èëè óçêîå îòâåðñòèå ðàçëè÷íîé ôîðìû. 4. ïåðåí. Ïî÷êà, ñðåçàåìàÿ ñ ðàñòåíèÿ äëÿ ïðèâèâêè; ãëàçîê. 5. ïåðåí. Âûïóêëîå èçîáðàæåíèå áóêâû èëè èíîãî çíàêà íà òèïîãðàôñêîé ëèòåðå.

Î×ÊÎ ñð. ðàçã.-ñíèæ. 1. Àçàðòíàÿ êàðòî÷íàÿ èãðà; äâàäöàòü îäíî.

ÀÑÒÌÀ — Çàáîëåâàíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïðèñòóïàìè óäóøüÿ, âûçâàííûìè áîëåçíüþ ñåðäöà èëè áðîíõîâ.

ËÀÍÄÎ ñð. íåñêë. 1. ×åòûðåõìåñòíàÿ êàðåòà ñ îòêðûâàþùèìñÿ âåðõîì. 2. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü, èìåþùèé êóçîâ ñ âåðõîì, îòêðûâàþùèìñÿ òîëüêî íàä çàäíèìè ñèäåíèÿìè; êóçîâ òàêîãî àâòîìîáèëÿ.

ÂÈÒÎÊ — 1. Îäèí îáîðîò ïðè äâèæåíèè ïî êðóãîâîé èëè âèíòîîáðàçíîé ëèíèè. // ×àñòü îðáèòû, ñîîòâåòñòâóþùàÿ îäíîìó îáîðîòó èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà âîêðóã Çåìëè. 2. ×òî-ë. ñêðó÷åííîå, ñâèòîå êîëüöîì èëè ñïèðàëüþ. // ×àñòü ïîâÿçêè, ïðîâîëîêè, íàðåçêè è ò.ï., ðàâíàÿ îäíîìó îáîðîòó âîêðóã ÷åãî-ë. 3. ïåðåí. Îäèí èç ýòàïîâ â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ, ñòàíîâëåíèÿ ÷åãî-ë.

Читайте также:  Можно ли при приеме антибиотиков заболеть гриппом

ÊÎÑÀ — 1. Íåñêîëüêî ïðÿäåé âîëîñ íà ãîëîâå ÷åëîâåêà, ñïëåòåííûå âìåñòå.

ÊÎÑÀ — 1. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îðóäèå â âèäå óçêîãî èçîãíóòîãî ëåçâèÿ, íàñàæåííîãî íà äëèííóþ ðóêîÿòêó, ñëóæàùåå äëÿ ñðåçûâàíèÿ òðàâû, õëåáíûõ çëàêîâ. 2. óñòàð. Èçîáðàæåíèå òàêîãî îðóäèÿ â ðóêàõ ó ñêåëåòà êàê îáðàç ñìåðòè.

ÊÎÑÀ — 1. Äëèííàÿ óçêàÿ îòìåëü, èäóùàÿ îò áåðåãà; ìûñ.

ÑÄÂÈÃ — 1. Äåéñòâèå ïî çíà÷. ãëàã.: ñäâèãàòü, ñäâèíóòü, ñäâèãàòüñÿ, ñäâèíóòüñÿ. 2. Çàìåòíîå èçìåíåíèå â ðàçâèòèè, äâèæåíèå âïåðåä èëè íàçàä. 3. Ãîðèçîíòàëüíîå ñìåùåíèå ãîðíûõ ïîðîä. 4. Äåôîðìàöèÿ óïðóãîãî òåëà, ïðè êîòîðîé åãî ñëîè ñäâèãàþòñÿ, ïåðåìåùàÿñü îäèí îòíîñèòåëüíî äðóãîãî.

ÊÍÈÆÊÀ — 1. ðàçã. Òî æå, ÷òî: êíèãà. 2. Îòäåëüíûé íîìåð òîëñòîãî (åæåìåñÿ÷íîãî è ò.ï.) æóðíàëà. 3.  ñîñòàâå íàçâàíèé ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòîâ â âèäå ñøèòûõ âìåñòå ëèñòêîâ ñ êàêèì-ë. òåêñòîì è ìåñòîì äëÿ äàëüíåéøèõ îôèöèàëüíûõ çàïèñåé, îòìåòîê. 4. ðàçã. Ñáåðåãàòåëüíàÿ êíèæêà. 5. Òðåòèé îòäåë æåëóäêà æâà÷íûõ æèâîòíûõ, â êîòîðûé ïèùà ïîïàäàåò ïîñëå âòîðè÷íîãî åå ïåðåæåâûâàíèÿ.

ÑÓÍÍÈÒ — 1. Ïðèâåðæåíåö ñóííèçìà. 2. Ïðåäñòàâèòåëü ñóííèçìà.

ÊÎØÀÐÀ — Çàãîí èëè ïîìåùåíèå äëÿ îâåö; îâ÷àðíÿ.

ÊÀÊÀÎ ñð. íåñêë. 1. Òðîïè÷åñêîå äåðåâî, èç ñåìÿí êîòîðîãî âûðàáàòûâàþòñÿ ìàñëî, øîêîëàä è ò.ï.; øîêîëàäíîå äåðåâî. 2. Ïîðîøîê èç ñåìÿí òàêîãî äåðåâà, óïîòðåáëÿåìûé äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íàïèòêà. // Ïèòàòåëüíûé íàïèòîê èç òàêîãî ïîðîøêà.

ÈÑËÀÌ — Îäíà èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ìèðîâûõ ðåëèãèé, âîçíèêøàÿ â Àðàâèè VII â., ïîëó÷èâøàÿ ðàñïðîñòðàíåíèå íà Áëèæíåì è Ñðåäíåì Âîñòîêå, â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, Àôðèêè è èìåþùàÿ ñâîèìè îñíîâíûìè äîãìàòàìè ïîêëîíåíèå åäèíîìó áîãó — Àëëàõó è ïðèçíàíèå Ìóõàììåäà Åãî ïîñëàííèêîì; ìóñóëüìàíñòâî.

Источник